INPS International Network for Philippine Studies

Uphold the CARHRIHL!

Communist Party of the Philippines March 16, 2018 | Pilipino» [caption id="attachment_8668" align="alignright" width="300"] Photo by Mon Ramirez[/caption] The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people, local and international human rights organizations and peace advocates, in marking today the 20th anniversary of the signing of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). In behalf of all revolutionary forces, the Party reaffirms its commitment to uphold the provisions of the CARHRIHL and to undertake its responsibilities specified therein. The CARHRIHL is a landmark agreement between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Republic of the Philippines (GRP). It was forged through peace negotiations which started in 1992. It is rightfully the first agreement signed as it sets the ground rules, so to speak, for the civil war or armed conflict until the socio-economic and political root causes are resolved in subsequent debate, negotiations and agreements. The CARHRIHL gives the Filipino people an additional layer of legal protection as they advance their democratic causes. The CARHRIHL also provides them with further reference to defend and advance their rights in the socio-economic, political and cultural spheres. Since 1998, study of the CARHRIHL has been part of the basic curriculum of the education program of Red fighters of the New People’s Army (NPA), as well as all revolutionary mass organizations. To the NPA, the CARHRIHL is considered an elaboration of the more fundamental Three Main Rules of Discipline and Eight Points of Attention which define the revolutionary moral standards for all Red fighters. To mark the 20th anniversary of the agreement, it would be timely for all units of the NPA to take refresher courses and make use of the opportunity to review their practice. Promoting the CARHRIHL has become doubly significant as President Duterte of the GRP has declared open contempt for human rights. In November 2017, Duterte proclaimed the termination of peace negotiations with the NDFP and has flouted all previous agreements, including the CARHRIHL. As commander-in-chief, he has ordered his troops to completely disregard human rights and ignore summons or pleadings of any local or international human rights officer. He has expressed his disdain for human rights and consider these as impediments to progress. He brazenly advocates dictatorship and military rule. He has imposed martial law in Mindanao, completely setting aside human rights. Specifically, he has ordered the AFP to use all its air assets to “flatten the hills” and “bomb the Lumad schools”. Rural communities are threatened with the image of becoming mini-Marawis. He has called on peasants and minority peoples to leave their homes to make way for plantations, mines and military reservations. He incites brutality and cruelty by ordering his men to “shoot the vagina” of women fighters of the NPA and encouraging soldiers to “bring the heads of NPA members in iced buckets” to earn their P25,000 reward. The Oplan Kapayapaan war of suppression, the war against the Moros and the “war on drugs” are utterly barbaric. More than half a million people have been uprooted from their homes, surpassing all post-Marcos regimes. State forces have perpetrated the extrajudicial killing of close to a hundred peasant leaders, more than 20 unionists and scores of other social activists. The number of cases of military abuses and killings by AFP troops continue to rise. This list includes the following:

 • The 9-day torture and frustrated murder by setting on fire of two activists on December 6, 2017 by elements of the 71st IB in Maco, Compostela Valley.
 • The massacre of eight Lumad villagers in Lake Sebu, South Cotabato on December 3, 2017 by elements of 33rd and 27th IB.
 • The raid and mortar attack by the 20th IB against an NPA mass clinic on December 16, 2017 in Catubig, Northern Samar.
 • The four and a half hour aerial bombing and artillery attack on May 25, 2017 against several barangays in President Roxas, North Cotabato and Damulog, Bukidnon combined with ground operations of the 39th and 72nd IB.
 • The aerial bombing of several barangays in the outskirts Batangas City on September 24, 2017 by the 730th Combat Group of the Philippine Air Force and the 202nd IB.
 • The killing of 19-year old Lumad student Obillo Bay-ao by CAFGU elements on September 5, 2017 in Talaingod, Davao del Norte.
 • The shooting of a pregnant woman by elements of the 8th IB in Bukidnon on July 2016.
This list of fascist crimes grows longer almost on a daily basis as AFP troops occupy rural civlian communities in the name of “peace” which aim to intimidate and silence the resistance of peasants and minority peoples. In the face of all brutalities being committed by the AFP under the US-Duterte regime, there is utmost urgency to demand respect for human rights and observance of international humanitarian law. The Filipino people demand justice for all the fascist crimes perpetrated by the AFP over the years. Towards this end, the Filipino people can use the CARHRIHL to bolster their position and demands. Amid the bloody fascism and murderous frenzy of the US-Duterte regime, they must demand the GRP to comply with the CARHRIHL and hold Duterte and all of his officials responsible for grave violations of human rights as stipulated in the agreement.

Itaguyod ang CARHRIHL!

Partido Komunista ng Pilipinas Marso 16, 2018 [caption id="attachment_8668" align="alignright" width="300"] Photo by Mon Ramirez[/caption] Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino, sa mga lokal at internasyunal na organisasyon para sa karapatang-tao at para sa kapayapaan, sa paggunita ngayong araw sa ika-20 anibersaryo ng pagpirma sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Sa ngalan ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa, muling pinagtitibay ng Partido ang paninindigan nitong itaguyod ang mga probisyon ng CARHRIHL at tuparin ang mga responsibilidad nitong nakasaad doon. Ang CARHRIHL ay isang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Government of the Republic of the Philippines (GRP). Nabuo ito sa negosasyong pangkapayapaan na nagsimula noong 1992. Marapat ngang ito ang unang kasunduan dahil inilalatag nito ang mga alituntunn ng gerang sibil o armadong labanan hanggang ang mga sosyo-ekonmiko at pampulitikang ugat ay maresolba sa mga kasunod na debate, negosasyon at kasunduan. Binibigyan ng CARHRIHL ang sambayanang Pilipino ng karagdagang suson ng proteksyong ligal sa pagsusulong nila ng kanilang mga demokratikong layunin. Ang CARHRIHL ay nagbibigay din ng dagdag na batayan sa pagtatanggol at pagsusulong ng kanilang mga karapatan sa larangang sosyo-ekonomiko, pampulitika at pangkultura. Mula 1998, ang pag-aaral sa CARHRIHL ay naging bahagi na ng saligang kurikulum sa programa sa edukasyon ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), gayundin ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Sa BHB, ang CARHRIHL ay itinuturing na pagpapalawig ng mas pundamental na Tatlong Pangunahing Alituntunin ng Disiplina at Walong Bagay na Dapat Tandaan na naglalahad ng rebolusyonaryong pamantayang moral para sa lahat ng Pulang mandirigma. Upang gunitain ang ika-20 anibersaryo ng kasunduan, napapanahon na repasuhin ito ng lahat ng yunit ng BHB at gamitin ang pagkakataon na tingnan ang kanilang praktika. Dumoble ang kabuluhan ng pagsusulong ng CARHRIHL sa pagdeklara ni Presidente Duterte ng GRP ng tahasang pagkamuhi sa karapatang-tao. Noong Nobyembre 2017, idineklara ni Duterte ang pagwawakas ng negosasyong pangkapayapaan sa NDFP at harap-harapang sinusuway ang lahat ng naunang kasunduan, kasama ang CARHRIHL. Bilang commander-in-chief, inutusan niya ang kanyang mga tropa na lubos na balewalain ang mga karapatang-tao at huwag pansinin ang mga patawag o pagsusumamo ng mga lokal o internasyunal na upisyal sa karapatang-tao. Hinahamak niya ang mga karapatang-tao at itinuturing iyon na sagka sa pag-unlad. Tahasan niyang sinusuportahan ang diktadura at paghaharing militar. Nagpataw siya ng batas militar sa Mindanao at lubos na isinaisantabi ang karapatang-tao. Sa partikular, inutusan niya ang AFP na gamitin ang lahat ng sandatang panghimpapawid nito para “patagin ang mga bundok” at “bombahin ang mga eskwelahang Lumad.” Binabantaang maging mini-Marawi ang mga komunidad sa kanayunan. Sinasabihan niya ang mga magsasaka at minorya na iwan ang kanilang mga bahay para bigyang-daan ang mga plantasyon, mina at reserbasyong militar. Sinusulsulan niya ang brutalidad at kalupitan sa pag-utos sa kanila na “barilin ang ari” ng mga babaeng mandirigma ng BHB at paghikayat sa mga sundalo na “dalhin ang ulo ng mga NPA sa timbang may yelo” para makuha ang P25,000 gantimpala. Napakabangis ng gerang mapanupil na Oplan Kapayapaan, gera laban sa mga Moro at “gera sa droga.” Mahigit kalahating milyong tao na ang napalayas sa kanilang tahanan, higit sa lahat ng rehimeng pagkatapos ni Marcos. Ang mga pwersa ng estado ang nasa likod ng ekstrahudisyal na pagpatay sa halos isandaang lider magsaaka, mahigit 20 unyonista at laksang mga aktibista. Patuloy na dumarami ang kaso ng mga tropa ng AFP ng pang-aabusong at pagpatay. Kabilang sa listahang ito ang sumusunod:
 • Ang siyam na araw na pagtortyur at bigong pagpatay sa pamamagitan ng pagsunog sa dalawang aktibista noong Disyembre 6, 2017 ng mga elemento ng 71st IB sa Maco, Compostela Valley
 • Ang masaker sa walong Lumad na taumbaryo sa Lake Sebu, South Cotabato noong Disyembre 3, 2017 ng mga elemento ng 33rd at 27th IB.
 • Ang reyd at panganganyon ng 20th IB sa isang mass clinic ng NPA noong Disyembre 16, 2017 sa Catubig, Northern Samar
 • Ang apat at kalahating oras na paghuhulog ng bomba at panganganyon noong Mayo 25, 2017 laban sa ilang barangay sa President Roxas, North Cotabato at Damulog, Bukidnon na kakombina ang operasyon ng 39th at 72nd IB.
 • Ang paghuhulog ng bomba sa ilang barangay sa labas ng Batangas City noong Setyembre 24, 2017 ng 730th Combat Group ng Philippine Air Force at ng 202nd IB.
 • Ang pagpatay sa 19-taong estudyanteng Lumad na si Obillo Bay-ao ng mga elemento ng CAFGU noong Setyembre 5, 2017 sa Talaingod, Davao del Norte.
 • Ang pagbaril sa isang buntis ng mga elemento ng 8th IB sa Bukidnon noong Hulyo
Halos araw-araw na nadaragdagan ang listahang ito ng mga pasistang krimen sa pagsakop ng AFP sa mga baryo sa kanayunan sa ngalan ng “kapayapaan” na layong sindakin at patahimiin ang paglaban ng mga magsasaka at minoryang mamamayan. Sa harap ng lahat ng kabangisan ng AFP sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, napakabigat ng pangangailangang ipaglaban ang paggalang sa karapatang-tao at pagkilala sa internasyunal na makataong batas. Katarungan ang sigaw ng mamamayang Pilipino sa lahat ng pasistang krimen ng AFP sa panahong nakalipas. Tungo rito, magagamit ng sambayanang Pilipino ang CARHRIHL para palakasin ang kanilang pusisyon at mga kahilingan. Sa gitna ng madugong pasismo at kabi-kabilang pagpatay ng rehimeng US-Duterte, dapat igiit nilang tumalima ang GRP sa CARHRIHL at papanagutin si Duterte at lahat niyang upisyal sa malalang mga paglabag sa karapatang-tao tulad ng nakasaad sa kasunduan.]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts