INPS International Network for Philippine Studies

PAREGTAEN TI PANNAKIDANGADANG ITI SANGO DAGITI GUMIGIL-AYAB NGA ISYUS TI PROBINSYA, REHIYON KEN PAGILIAN!

  • Ruben “Ka Anib” Gumabay
  • Elorde “Ka Alay” Miguel
  • Marcos “Ka Cliff” Aggalao
  • Saluduan tayo ti narimat a kontribusyon da ken pagbalinen nga inspirasyon ti baton-lagip da tapno lallalo pay nga agpursige iti pannakipaset iti Gubat ti Umili. Ti inbati da nga armas, nabaknang a kapadasan ken ad-adal, ti balon tayo tapno natibker ken natured a lumaban para iti naraniag a masakbayan. Ti agdama a kasasaad: Kumarkaro a Pasismo ken Rumigrigat a Kasasaad ti Umili a Pilipino. Ti pudno a maris ti agdama nga US-Duterte a rehimen ket mangmangted ti nadam-eg a kasasaad a pairtengen ti pannakilaban. Ti tallo a basaran a problema ti umili a Pilipino -Imperyalismo,Burukrata-Kapitalismo ken Pyudalismo – ket lalo a nangpakaro iti panagrigrigat ken nangikabil iti sangpagilian iti nakalkaldaang a kasasaad. Iti tay-ak ti Ekonomiya, saan a pudno a tamtamingen ti rehimen babaen iti Dutertenomics, Build-build-build a programa ken ti baro a reporma ti panagbuwis, kdpy dagiti pakasapulan ti umili tapno mabiag a disente ken bukod nga agsammaked. Napanglaw ken awanan daga latta dagiti mannalon ken adipen latta ti kontraktwalisasyon ken kinakurapay dagiti mangmangged ken dadduma pay a sektor. Nakaro a krisis ken bisin ti sagsagrapen ti umili bayat a dimmakdakkel met ti utang ti pagilian ken agresibo a sumsumrek dagiti ganganaet a kapitalista tapno agnegosyo ken gamruden ti kinabakanang ti pagilian. Iti tay-ak ti Pulitika, agmamauyong ken awan umno a panagbalbaliw iti sistema ti gobyerno ni Duterte a napnuan kinakusit, bambangir ken pasista. Ti pederalismo ken dadduma a reporma ket saan a masolusyonan ti sumaksaknap a disgusto ti umili iti mabukbukel a junta ken diktador a wagas ni Duterte. Pormal nga inserra ti rehimen ti tungtongan para iti kappia iti baet ti GRP ken NDFP, pamaneknek daytoy ti saan a sinsero ken awan pudno a panag-ayat na tapno magun-od ti panagmabayagan a linak ken talna. Iti tay-ak ti Militar, lallalo a naranggas ken pasista ti pamay-an ni Duterte kumpara iti napalabas a rehimen. Ti deklarasyon ti Martial Law sadiay Mindanao, ti nasaknap nga ekstra-judisyal a panagpatay ken ti all-out war na iti rebolusyonaryo a tignayan. Saan a nakapapati ken inuulbod ti panangideklara na a ti CPP-NPA-NDF ket terorista nga organisasyon. Iti tay-ak ti Kultura, ti nasaknap a buteng ken ranggas iti intar ti umili ket manyipakpakita ti dekadente ken pasista a kultura. Awan nagbaliwan ti saad ti nadumaduma a sektor kas iti kabataan, kababaihan ken nailyan a minorya a tuloy-tuloy a mabikbiktima ti burgis-pyudal ken kolonyal a kultura. Ken iti tay-ak ti Relasyon iti ruar ti pagilian, nagbalin a paspasurot ken natulnog ni Duterte kadagiti programa ken panggep dagiti imperyalista a pagilian kas iti US, China, Japan krn Russia. Nagbalin a taga-suporta dagitoy imperalista a turay ni Duterte a kas mabuya iti resulta ti naiyangay nga APEC meeting sadiay Vietnam ken iti naiyangay nga ASEAN Summit ditoy Pilipinas. Saanen a mailibak ti pudno a kagagalad ken pagserserbian ti agdama nga US-Duterte. Kadagitoy a kasasaad naluluomen ti panaglaban ken makarkarit ti umili a Pilipino nga agbirok ti pudno a panagbalbaliw ken panagdur-as ti kagimongan. Iti Rehiyon ken Probinsya tayo a Kalinga: Gumigil-ayab nga isyus dagiti Nailyan a Minorya para iti karbengan iti nagtaudan a daga ken bukod-a-panagkeddeng. Simmaknapen dagiti baro a wagas ti panang-agaw iti nagtaudan daga ken panaglabsing iti karbengan dagiti Nailyan a Minorya. Sagsagrapen ti umili iti rehiyon, lalo iti Kalinga ti nakaro a pqnangrigrigat ken krisis iti produksyon gapu iti didigra wenno kalamidad a pinakaro pay ti tuloy-tuloy ken pumigpigsa a pyudal ken mala-pyudal a panaggundaway ( kinaawan ti daga a masukay ken irigasyon, nangato nga abang ken anak ti pautang, atrasado a pamay-an ti produksyon, nababa a tangdan ken presyo ti produkto ti mannalon). Kagiddan na daytoy, ti panagserrek met dagiti agresibo a ganganaet a proyekto a saan a mangbigbig kadagiti nailyan a minorya. Pilit da a sumrek, agawen ken takawen ti nagtaudan a daga dagiti nailyan a minorya ken dagiti kinabaknang dagitoy. Maus-usar ti reaksyonaryo nga NCIP ken linteg nga IPRA tapno gundawayan ken allilawen ti tattao. Nalatak kadagitoy dagiti proyekto nga agpataud ti kuryente kas iti dam sadiay Lucog, Tabuk; Tanudan, Lubuagan; Sesec-an, Balbalan ken Pasil; ken dagiti proyekto ti geothermal sadiay Tinglayan, Lubuagan ken Pasil. Limmawa ti sinakop ti baro a pamuspusan ti panang-agaw iti daga babaen iti napnuan kinakusit a programa a National Greening Project (NGP). Saan a maisina ken kanayon nga adda kagiddan na dagitoy a proyekto ti nairteng nga operasyong militar ti 503rd Brigade babaen kadagiti “Focused Military Operation” ti 50 IB, DRC,Scout Rangers ken PNP SAF. Katinnulong da dagiti pwersa a paramilitar kas iti CAFGU, converted nga Rebel Returnees ken surrenderees kadagiti berdugo nga operasyon da. Nangiruswat ti reaksyonaryo nga armado kadagiti pasista a panag-atake kontra iti rebolusyonaryo a tignayan lalo kontra iti NPA. Ania dagiti nasken nga aramiden ken karit tayo iti panangparegta ti rebolusyonaryo a pannakidangadang? Nabayag a narugianen ken tuloy-tuloy a gumilgil-ayab dagiti pannakidangadang masa tapno irupir keb ilaban dagiti demokratiko nga interes ken karbengan da. Saan a matawaran ken naaddaan ti kapadasan ti umili iti nadumaduma a wagas ken pamuspusan iti pannakilaban. Kasapulan nga adawen dagiti ad-adal ken nabaknang a praktika tapno mapadur-as ken maingato dagitoy, iti kasta makapagparnuay tayo kadagiti baro a taktika ken maannatupan ti agbalbaliw a kasasaad. Kangrunaan iti Armado a Pannakidangdang tayo, paaaduen ken buklen ti nadumaduma a pormasyon ti NPA lalo dagiti yunit gerilya ken milisya. Agpataud ken agsanay, agplano ken agiruswat kadagiti taktikal nga opensiba. Ilaban ken salakniban ti interes ken pagsayaatan ti umili. Babaen kadagiti kampanyang mas ken dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon masa lalo ti Vordillera People’s Demokratic Front (CPDF) ingato ti pannakidangadang masa a manggun-od iti pang-ekonomiya,pampulitika ken sosyo-kultural a kiddaw ken tarigagay da. Iyabante ken padur-asen ti programa ti agraryo a rebolusyon agturong iti pananggun-od iti ekonomya a makaanay para iti bukod a kasapulan ken para iti gubat. Risuten ti nabayagen a problema ti nailian a minorya a mannalon kasilpo iti karbengan para iti nagtuadan a daga ken bukod-a-panagkeddeng. Ken maudi, lagumen dagiti nadumaduma a kapadasan tayo iti rebolusyonaryo a pannakidangadang, ken agadaw kadagiti naimbalitukan nga ad-adal kas tarabay iti sumaruno a panagtignay ken panagabante iti nangatngato a tukad iti gubat ti umili. Agpursige nga agpalawa ken pasakanapen ti rebolusuonaryo nga impluwensya ken pairutan ti panagkaykaysa a lumaban ken makipaset iti rebolusyon. Agkonsolida iti Ideolohiya, Pulitika ken Organisasyon. Rimbaean dagiti pagkapuyan, ilinteg dagiti kamali ken padur-asen ti panagtignay – parnuayen ti baro a kasasaad ken umabante. Iti laeng panangidaulo ti Partido Komunista ti Pilipinas, iti panagpigsa ken panagdakkel ti pudno a soldados ti umili nga NPA ken agkikinapet-takyag nga umili a magungundawayan ken maidadanes magun-od tayo ti pudno a panagbalbaliw ken panagdur-as. Agbiag ti maika-49 Anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas – MLM Agbiag ti Rebolusyon a Pilipino! Umabante, Lumaban ken Pairtengen ti Pannakidangadang! Igpaw Kordilyera, Abante Kalinga!]]>

    INPS International Network for Philippine Studies

    Posts