INPS International Network for Philippine Studies

Labanan at patalsikin ang tuta at pasistang rehimeng Duterte

Mula nang maupo sa pwesto hanggang Disyembre 5, umabot na sa 124 ang pampulitikang pamamaslang sa ilalim ng teroristang rehimeng US-Duterte. Bukod pa ito sa 13,000 ekstrahudisyal na pamamaslang sa tabing ng kanyang “gera kontra droga” at higit 3,000 sibilyang Moro na iniulat na nawawala at posibleng namatay sa kanyang gera sa Marawi. Sa loob rin ng panahong ito, 1,172 ang mga magsasaka, tagapagtanggol sa karapatang-tao, manggagawa at iba pa, ang iligal na inaresto ng mga pulis at militar. Laganap ang kanyang paggamit ng mga airstrike at kanyon sa mga sibilyang komunidad. TANDA NG lumalalang krisis ng buong sistemang malakolonyal at malapyudal ang papatinding pasismo ni Duterte. Sa nakikitang pagkakahiwalay ng kanyang paghahari at sa patuloy na pagpapahirap sa mamamayan ng kanyang mga neoliberal na patakaran sa ekonomya, malaki ang takot ni Duterte na patatalsikin siya ng pag-aalsang bayan. Tumindi naman ang pagkakahati sa hanay ng mga reaksyunaryo bunga ng kroniyismo ni Duterte, pagpabor sa maliit na grupo sa loob ng reaksyunaryong gubyerno, pagkopo niya at kanyang pamilya sa malaking parte ng kurakot at mapaghiganteng paraan ng pagpapatahimik sa mga kalaban sa pulitika. Itinataguyod niya ang militarismo bilang solusyon sa mga itinuturing niyang problema ng bayan at maging sa pagharap sa kanyang mga kalaban sa pulitika. Malaki ang takot ni Duterte sa paglakas ng rebolusyonaryong kilusan kapwa sa kanayunan at kalunsuran at sa namumuong galit ng mamamayang Moro sa ginawa niyang pagwasak sa Marawi at patuloy niyang pagkakait ng kanilang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili. Kumakapit siya nang husto sa among imperyalistang US, at sunud-sunurang nagpapahulma sa kung saan man siya gustong gamitin nito para sa militaristang mga disenyo sa Asia-Pacific. Para gapiin ang mamamayan, kinumbina ng rehimen ang pinakamasasahol na aspeto ng naunang mga kampanyang panunupil ng nagdaang rehimen. Kabilang dito ang taktikang militar at operasyong kombat na pawang tumatarget sa mga sibilyang komunidad. Dagdag dito ang paggamit ng mga modernong kagamitan tulad ng mga drone, pang-atakeng helikopter, eroplanong pambomba at kanyon. Tulad sa nakaraan, kakumbina ang mga operasyong militar sa kanayunan sa tahasang pag-atake sa hayag na demokratikong kilusan sa kalunsuran at mga sentrong bayan ng lunsod. Ang lahat ng ito ay epektibong mahaharap ng mga rebolusyonaryong pwersa sa pamamagitan ng ibayong determinasyon, inisyatiba, paghahanda at pag-angkop ng pagkilos. Dapat maglunsad ng masinsin, malaganap at masiglang pagpapaliwanag sa mamamayan upang tuluy-tuloy silang pagkaisahin at itaas ang kanilang kamulatan at determinasyon para lumaban. Ilunsad ang malakihang mga mobilisasyong masa, ipalaganap ang mga panawagan sa pamamagitan ng radyo at social media. Ilantad at bakahin ang bawat kaso ng panggigipit at panunupil. Palakasin at palawakin ang mga organisasyong masa hanggang sa mga sentrong bayan, kapitolyo, at pangunahing sentrong urban. Para sa mga aktibista at progresibong ginigipit ng rehimen, bukas ang mga larangang gerilya para sa kanila. Kasabay nito, dapat paunlarin pa ang lihim na pagkilos sa papalalim at papalawak na kilusang lihim sa kalunsuran. Sa harap ng lahat ng ito, dapat lalong panghawakan ng Bagong Hukbong Bayan ang inisyatiba sa paglulunsad ng paparami at papalaking mga taktikal na opensiba. Bigwasan ang mga nag-ooperasyong yunit ng “peace and development” at iba pang mahihinang bahagi ng kaaway. Kabisahin ang kapasidad ng modernong mga kagamitang militar, para epektibong iwasan, patamaan, o isabotahe ang mga ito. Kumprehensibong pagplanuhan ang pagpapalawak sa mga larangang tinambakan ng mga tropa ng AFP. Ang superyoridad ng rebolusyonaryong pulitika at pagkakaisa ng mamamayan para itaas ang kanilang paglaban ang pinakamatalas na sibat laban sa pasistang rehimeng US-Duterte. Dapat mahigpit itong hawakan at walang lubay, paulit-ulit na patamain sa pinakamakitid na target para mabilis itong pahinain at pabagsakin. [/av_textblock] [av_social_share title=” style=’minimal’ buttons=” admin_preview_bg=”] [/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] [gview file=”https://www.ndfp.org/sayt/wp-content/uploads/2017/12/201712071pi.pdf” height=”300px” width=”100%” save=”1″] [/av_textblock] [/av_one_fifth]]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts