INPS International Network for Philippine Studies

Fake surrenders is a ploy to cover up AFP’s vicious transgressions in Daguma

Valentin Palamine Regional Operations Command Far South Mindanao Region, NEW PEOPLE’S ARMY Press statement | 05 February 2018 | Bisaya» The AFP and PNP’s vaunt on the alleged 32 NPA who turned over is an exceedingly bloated lie.  The apparent “surrenderees” reportedly received cash assistance from the Sultan Kudarat provincial government while the AFP has promised to compensate those who have surrendered their guns.  The AFP further disclosed that there were eight other “surrenderees” they are currently processing. Such is a pretentious fabrication to shield military transgressions against the people in Daguma.  The Dulangan-Manobo and T’boli masses are aware that the apparent “surrenderees” presented by the AFP to the public are their folks who were accused as NPA members and charged with trump up cases.  They were relentlessly harassed and threatened by the military, and were gulled by false promises of easy money if they yield. Fake surrenders become a means of the AFP and PNP officials to earn from the government’s amnesty program.  The unaware and vulnerable “surrenderees” become their sources for pocketing the amnesty fund and livelihood assistance for the rebel returnees.  Recruiting more “surrenderees” is also an ostensive “achievement” for attaining promotions. Coercion and fake surrenders is a ploy devised by the AFP to prop up their futile effort to protect Consunji’s monopoly interest in Daguma Range and secure DMCI’s impending large-scale mining operations.  They would often brag that the “surrenderees” are proofs of their ostentatious claim that the revolutionary influence in the area is waning and that the armed resistance of the masses is already defeated. The AFP’s task in Daguma obviously is to disintegrate the staunch struggle of the Lumads for land and self-determination.  Under Duterte’s militarist rule, reclaiming the lumad’s land and defending the ancestral domain has become a crime and the land grabber despotic landlord Consunji is the victim all along. Perhaps only the most vicious and greediest oligarchs like Consunji deserve to be protected by the fascist state forces.  He is a powerful terrorist and criminal who imposes crimes and transgressions with impunity such as land grabbing, countless killings, burning of lumad dwellings, looting and destruction of properties, harassments and threats. A few of the most heinous crimes committed by Consunji’s private armed mercenaries and hired AFP forces includes the murder of Datu Jakang Abag and 23 members of his family (1979), the slaughtering of 8 lumads in Kedakelan, Esperanza (1989), various slaying incidents and massacres that killed more than a hundred persons in Kanalan, Tubak, Esperanza (decade of 1990), the murder of Dulangan-Manobo activist John Calaba (2015), and the massacre of the 8 T’boli-Manobo peasants led by Datu Victor Danyan Sr. in Sityo Datal Bonglangon, Brgy. Ned, Lake Sebu. In spite of the incessant state attacks, the lumads are determined in advancing their struggle and are firm against the deceptions that seek to weaken their resistance.  The reactionary state must be denounced for degrading the legitimacy of the lumad’s struggle for self-determination. All revolutionary forces and the masses must firmly defy all forms of threats and deceptions.  In any event, the people who have a worthy understanding of the social realities and the masses’ struggle are always distrustful of the AFP’s falsehoods and pretentions. Ka Dencio Madrigal Spokesperson, VPROC-FSMR


Valentin Palamine Regional Operations Command Far South Mindanao Region, NEW PEOPLE’S ARMY Sulat pamahayag | 05 Pebrero 2018

Mini nga pagsurender usa ka pakana aron tabonan ang bangis nga mga kalapasan sa AFP sa Daguma

Hilabihang gipaburot nga bakak ang pagpanghambog sa AFP ug PNP kalabot sa 32 ka mga membro kuno sa NPA nga mihural. Ang naasoy nga “surrenderees” matud pa nakabaton na og hinabang pinansyal gikan sa gubyerno probinsyal sa Sultan Kudarat ug misaad sab nga AFP nga bayran ang mga misuender og pusil. Gipahibalo sab sa AFP nga anaa pay walong nga kasamtangang nagaproseso sa ilang pagtahan. Usa lamang kini ka magarayong hulab aron tabonan ang kaylap nga mga kalapasang militar batok sa katawhan sa Daguma. Nasayod ang mga masang Dulangan-Manobo ug T’boli nga ang gikaingong “surrenderees” nga gipresentar sa AFP sa publiko mao ang ilang mga kaliwat nga giakusahang mga membro sa NPA ug gipasakaan og tinumotumo nga mga kaso. Walay puas silang gihulga ug gipangbaharan, ug gilingla pinaagi sa gisaad nga salapi kung sila motahan. Ang mini nga pagsurender gigamit na nga pamaagi sa mga upisyal sa AFP ug PNP aron makapangwarta gikan sa programang amnestiya sa gubyerno. Gihimo nilang gatasan ang mga inosente ug walay ikasukol nga mga “surrenderees” aron mabulsa ang amnesty fund ug livelihood assistance para sa mga rebel returnees. Ang pagrekluta og mas daghang surrenderees ginaingon sab nga ilang “kalampusan” aron makabaton og promosyon. Ang pagpamugos ug mini nga pagsurender usa ka pakanang ginama sa AFP aron suportahan ang ilang kapakyas nga protektahan ang monopolyong interes ni Consunji sa Daguma Range ug iseguro ang taliabot nga operasyon sa large-scale mining sa DMCI. Kanunay nilang ginapasigarbo nga ang mga “surrenderees” maoy pamatuod sa ilang gipagarpar nga huyang na ang impluwensya sa rebolusyonaryon sa lugar ug napildi na ang armadong pagsukol sa masang Lumad. Tin-aw nga tahas sa AFP sa Daguma ang pagbungkag sa makusganong pakigbisog sa mga Lumad alang sa yuta ug kaugalingon paghukom. Ilalom sa militaristang paghari ni Duterte, ang pagbawi sa mga lumad sa ilang yuta ug pagdepensa sa yutang kabilin nahimo nang krimen ug ang despotikong agalong yutaan nga si Consunji mao ang biktima gikan sa sinugdanan. Tingali ang pinakatampalasan ug pinakahakog nga mga oligarkong lamang nga sama ni Consunji ang angayang proteksyonan sa mga pasistang pwersa sa estado. Usa siya ka gamhanang terorista ug kriminal nga gawasnong nagapatuman sa mga krimen ug kalapasan sama sa pagpangilog og yuta, dili maihap nga mga pagpamatay, pagpangsunog sa mga pauy-anan sa lumad, pagpangawkaw ug pagpangdaut sa mga kabtangan, pagpanghulga ug pamahad. Pipila lamang sa labing bangis nga mga kalapasang hinimoan sa pribadong armadong mersenaryo ni Consunji ug binayran niyang mga pwersa sa AFP naglakip sa pagpatay kay Datu Jakang Abag ug 23 ka mga membro sa iyang pamilya (1979), pag-ihaw sa 8 ka mga lumad sa Kedakelan, Esperanza (1989), lain-laing mga insidente sa pagpatay ug mga masaker nga mikutlo sa kapin 100 ka mga tawo sa Kanalan, Tubak, Esperanza (dekada 1990), pagpatay sa aktibistang Dulangan-Manobo nga si John Calaba (2015), ug ang pagmasaker sa walo ka mga mag-uumang T’boli-Manobo lakip ang ilang lider nga si Datu Victor Danyan sa Datal Bonglangon, Brgy. Ned, Lake Sebu niadtong Disyembre 3, 2017. Bisan sa walay puas nga mga pag-atake sa estado, ang mga lumad determinadong nagaasdang sa ilang pakigbisog ug nagapalig-on batok sa mga pagpanglinglang nagtumong nga pahuyangon ang ilang pagsukol. Angay ipanghimaraut ang reaksyunaryong estado sa pagpakaubos niini sa pagkalehitimo sa pakigbisog sa lumad alang sa kaugalingong paghukom. Kinahanglang lig-ong batokan sa tanang mga rebolusyonaryong pwersa ug mga masa ang mga pagpanghulga ug pagpanglingla. Sa unsa mang hitabo, ang katawhang anaay mahinungdanong pagsabot sa mga kamatuoran sa katilingban ug sa pakigbisog sa mga masa kanunay wala nagasalig sa mga bakak ug pagpakaaron-ingnon sa AFP. Ka Dencio Madrigal Tigpamâbâ, VPROC-FSMR]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts