INPS International Network for Philippine Studies

On Duterte’s mockery and lewd remarks against women

Bisaya» The foulmouthed president Rodrigo Duterte exposes himself in his vaunt about commanding the soldiers to shoot women NPA members in their private parts. Duterte’s yarn is not amusing and not a fitting joke. Mocking women and making lewd remarks against them proves Duterte’s fascist offensiveness. He is deliberately indifferent to the women’s sufferings in as much as he is uncaring to the people’s adversities. And he dissolutely promotes chauvinism and violence against women. In reducing women to their genetalia, Duterte is demonstrating how his macho-fascist leadership belittles women. He also exposes the grave insolence of his tyrant regime to the basic rights and lives of the women and the poor Filipinos. Women are particularly affected by his tyrant and anti-poor policies such as encouraging extrajudicial killings, implementing the TRAIN law, imposing the martial law in Mindanao and others. Duterte is waging a war to defend US imperialism and exterminate the people’s dissention. The women who joined the NPA oppose this war and they courageously fight in order to emancipate not just themselves but the entire oppressed Filipinos. They are determined to win the struggle, achieve a just society and build a better life for all. It is a right of every woman to struggle against an oppressive state. We encourage them to join the revolutionary people’s army because it espouses the uprightness, integrity and protection of their rights. The three rules and eight points of discipline of the NPA forbid any form of oppression and violation against them. Likewise, the revolutionary movement upholds the importance of their role in social change. Ka Dencio Madrigal Spokesperson, VPROC-FSMR


Sulat pamahayag | 14 Pebrero 2018

Kalabot sa pagpangyubit ni Duterte ug pagbuhi og higal nga mga pulong batok sa kababayen-an

Mipatara na sab ang law-ay manulting presidente nga si Rodrigo Duterte sa iyang pagpanghambog nga iya kunong gimandaran ang kasundalohan nga pusilon ang mga babayeng NPA sa ilang pribadong parte. Dili kataw-anan ang sugilanon ni Duterte ug dili sab kini sakto nga komedya. Ang pagpangyubit sa kababayen-an ug pagbuhi og higal nga mga pulong batok kanila nagapakita sa pasistang pagkaopensibo ni Duterte. Tinuyoan ang iyang pagpasagad sa mga pag-antos sa kababayen-an sumala nga nagapasagad siya sa mga kalisdanan sa katawhan. Mahilayon siyang nagapasiugda og sobinismo ug kabangis batok sa kababayen-an. Ang pagpakubus ni Duterte sa kababayen-an ngadto sa ilang kinatawo nagapadayag lamang kung giunsa pagpakaminos sa iyang macho-pasistang pagpamuno ang kababayen-an. Iyaha sab ginapakita ang hilabihang pagkamabiaybiayon sa iyang tiranikong rehimen sa mga batakang katungod ug kinabuhi sa kababayen-an ug mga kabus nga Pilipino. Partikular nga apektado ang kababayen-an sa iyang tiraniko ug kontra-kabus nga mga palisiya sama sa pag-awhag sa extra-judicial killings, pag-implementar sa TRAIN law, pagpahamtang og martial law sa Mindanao ug uban pa. Nagalunsad og gubat si Duterte aron depensahan ang imperyalismong US ug paphaon ang pagsukol sa katawhan. Gisuklan kini sa kababayen-ang misalmot sa NPA ug maisugon silang nakig-away aron ilingkawas dili lamang ang ilang kaugalingon kundili ang tibuok dinaugdaug nga mga Pilipino. Determinado silang daugon ang pakigbisog, kab-oton ang katilingbang makiangayon ug pandayon ang usa ka maayong kinabuhi alang sa tanan. Katungod sa matag usa ka babaye nga makigbisog batok sa mapahimuslanong estado. Amo silang ginaawhag nga mosalmot sa rebolusyonaryong kasundalohan sa katawhan tungod ginaduso niini ang kaayohan, integridad ug proteksyon sa ilang mga katungod. Ang tulo ka lagda ug walo ka sa disiplina sa NPA nagakontra sa unsamang pagpahimulos ug kabangis batok kanila. Ingonman, ang rebolusyonaryong kalihukan nagakupot sa kamahinungdanon sa ilang mahinungdanong papel diha sa katilingbanong kausaban. Ka Dencio Madrigal Tigpamâbâ, VPROC-FSMR]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts