INPS International Network for Philippine Studies

Commemorating the 135th death anniversary of Marx

COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES North Central Mindanao Region Press Statement | March 14, 2018 | Bisaya» The Communist Party of the Philippines – North Central Mindanao Region (CPP-NCMR) unites with the people around the world in commemorating Karl Marx’s 135th death anniversary, in light with the Party’s celebration of his 200th birth anniversary this year. On the 14th of March 1883, while the proletarians around the world were in grief at the loss of the great thinker Marx, they also attained more ardor on the other hand to perpetuate his theoretical foundations to verify and advance it in the revolutionary practice. We are commemorating the death of Marx, but most of all, we are celebrating the fact that Marxism is very much alive among the revolutionaries and people around the world. Marxism is prominent in correctly expounding dialectical and historical materialism as fundamental philosophical guide in understanding and changing the world. Marx practically elucidated to the working class the concrete forms of oppression they suffer through his meticulous investigation in the political economy. He sharply pointed out that capitalism will inevitably deteriorate and scientific socialism will then pave way for the demolition of the class to achieve communism. Marx noticeably introduced the decisive role of the proletariat in realizing Communism. It would only be the proletariat, who are property less, who would arduously endure to attain a classless society, even to his death’s door. The proletariats around the world concretely practiced this, and several countries had proven its correctness such as China and Russia. Furthermore, in light with commemorating Marx’s death anniversary, we also pay the highest honors to all heroes and martyrs who have made the greatest sacrifice in order to advance the cause of the national democratic revolution. We give our salute to Comrade Mamerto Piscadero, Manuel Jabagat, Julito Tiro Jr., and other 200 revolutionary martyrs in the region. Just like Marx, they did not hesitate to give their lives for the liberation of the oppressed and exploited class. More than ever, let us continue to enliven and advance Marxism in all aspects of our revolutionary duties. Amid the intensified offensive of imperialist powers on the economic, political and cultural aspects of the toiling masses, Marxism is becoming more valid and justified. Let us constantly banner the call “Workers of the world, Unite!” Ka Norcen Manggubat Spokesperson Communist Party of the Philippines – NCMR


Paghandom sa ika-135 nga kasumaran sa kamatayon ni Marx

PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS North Central Mindanao Region Pamahayag | Marso 14, 2018 Nakighiusa ang Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region (PKP-NCMR) sa katawhang sa tibuok kalibutan sa paghandom karong adlawa sa ika-135 ka tuig nga kasumaran sa kamatayon ni Karl Marx, atol usab sa pagsaulog sa ika-200 nga anibersaryo sa iyang pagkatawo niining tuiga. Samtang gikasubo sa mga proletaryado sa tibuok kalibutan ang kamatayon ni Marx kaniadtong Marso 14, 1883, labaw usab silang nahimong madasigon sa pikas bahin sa pagpadayon sa iyang mga teoretikal nga pundasyon aron pamatud-an ug palambuon pa kini diha sa rebolusyonaryong praktika. Ginahandom nato ang kamatayon ni Marx, apan ginasaulog nato ang kanunay’ng pagkabuhi sa Marxismo diha sa mga rebolusyonaryo ug katawhan sa tibuok kalibutan nga nagsilbi kanatong giya aron bugtuon ang kadena sa pagpahimulos. Nagabansiwag ang Marxismo sa hustong pagpalawig sa materyalismong diyalektiko ug istoriko isip pundamental nga pilosopiyang giya sa pagsabot ug pag-usab sa kalibutan. Tinong napatin-aw ni Marx ngadto sa nanaghagong katawhan ang mga kongkretong dagway sa pagpahimulos kanila pinaagi sa iyang makuting pagtuki sa pulitikanhong ekonomiya. Hait usab niyang napunting ang dili kapugngang pagkahugno sa kapitalismo ug ang kamahinungdanon sa syentipikong sosyalismo aron hingpit nga mahanaw ang pagpahimulos sa tawo ngadto sa iyang isig-ka-tawo, ang pagkab-ot sa komunismo. Tin-aw usab nga nalatag ni Marx ang mahukmanong papel sa proletaryado sa pagkab-ot sa Komunismo. Tungod kini kay bugtong ang hut-ong proletaryado lamang, nga walay gipanag-iyahan, ang pursigidong manglimbasog aron makab-ot ang katilingbang walay hut-ong, bisan hangtud sa iyang kamatayon. Kongkreto kining gipraktika sa mga proletaryado sa tibuok kalibutan, ug gani napamatud-an na ang kahusto niini sa pipila ka nasud sama sa China ug Russia. Busa, atol sa atong paghandom sa anibersaryo sa kamatayon ni Marx, hatagan usab nato og pinakataas nga pasidungog ang mga bayani ug martir nga mihimo og bantugang sakripisyo aron i-asdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan. Atong saluduhan silang Kaubang Mamerto Piscadero, Kaubang Manuel Jabagat, Kaubang Julito Tiro Jr., ug ang uban pang rebolusyonaryong martir nga mokabat na sa kapin 200 sa tibuok rehiyon. Susama ni Marx, wala nila igsapayan ang ilang kinabuhi alang sa pagpalingkawas sa hut-ong pinahimuslan ug dinaug-daog. Labaw sa tanan, padayon natong ikinabuhi ug iasdang ang Marxismo sa unsamang natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton. Luyo sa hilabihang opensiba sa mga imperyalistang gahum sa ekonomikanhon, pulitikanhon ug kulturanhong aspeto sa naghagong katawhan, mas nahimo pang balido ug makatarunganon ang Marxismo sa kasamtangang panahon. Subli-subli natong ipakayab ang panawagang “Mamumuo sa tibuok kalibutan, maghiusa!” Ka Norcen Manggubat Tigpamaba Partido Komunista ng Pilipinas – NCMR]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts