INPS International Network for Philippine Studies

Buong lakas biguin ang bantang pagpapahaba ng batas militar

Ang kanyang mga gera ng kamatayan at pangwawasak ay nag-udyok ng pambobomba mula sa himpapawid, panganganyon, istraping, pulitikal at ekstrahudisyal na pamamaslang, iligal na pang-aaresto at pagkulong, na nagresulta sa libu-libong mamamayang nadisloka, bilyun-bilyong halaga ng nasirang ari-arian, at maramihang paglabag sa karapatang tao. Pinukaw nito ang paparaming bilang ng mamamayan na lumahok sa mga protesta at itinulak ang maraming aktibista na sumali sa rebolusyonaryong pakikibaka. Matagal na at papalala rin ang dati nang pagturing ng reaksyunaryong estado na kriminal ang pulitikal na pagtutol kayat sinasampahan ng gawa-gawang mga kasong kriminal ang mga rebolusyonaryo at progresibo at kinukulong sila ng matagalan. Dumarami ang iligal na pag-aaresto ng mga sibilyan at aktibista, laluna sa pagkakatatag ng IACLA ni Duterte. Halos 500 bilanggong pulitikal ang patuloy na nagdurusa sa mga kulungan sa iba’t ibang bahagi ng bayan sa kabila ng mga pangako ng amnestiya. Mali ang akala ni Duterte na basta na lamang susuko ang rebolusyonaryong kilusan sa harap ng kanyang mga ngasngas. Maling akala ring matatakot ang hayag na progresibong kilusan sa kanyang banta ng crackdown at maramihang pang-aaresto. Tututulan ito ng mamamayan tulad ng malakas na pagtutol nila sa dating planong pagpapataw ng batas militar sa buong bayan. Sa harap ng banta ng batas militar o anumang anyo ng lantarang pasistang paghahari, dapat patuloy na magpalakas ng sarili ang demokratikong kilusang masa sa pamamagitan ng pagmumulat, pag-oorganisa at pagsasagawa ng militanteng mga mobilisasyon. Dapat ding palakasin ang lihim na pagkilos at ang iba’t ibang rebolusyonaryong organisasyon sa kilusang lihim upang magsilbing bag-as ng kilusang masa sa kalunsuran. Nakahandang maging kanlungan ang mga sonang gerilya para sa mga aktibistang target ng pulitikal na pamamaslang. Kasabay nito, ang mga rebolusyonaryong pwersa ay dapat magpatuloy sa pagpapalawak at pagbawi ng mga sonang gerilya, pagtatayo ng mga organisasyong masa, komite at mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa mga rebolusyonaryong base, magpaunlad ng rebolusyong agraryo, at iba pang mga kilos masa para sa benepisyo ng mamamayan. Turuan ang rebolusyonaryong masa ng organisadong pagharap sa mga pambobomba at malawakang militarisasyon sa kanayunan. Dapat harapin ng Bagong Hukbong Bayan ang tumitinding mga atake ng pasistang pwersa sa pamamagitan ng patuloy na pagpaparami ng rekrutment at treyning, at paglulunsad ng paparami at papalaking mga taktikal na opensiba. Hindi manghihinawa ang mamamayan sa pagtutol at pagbaka sa lahat ng pakana ng rehimeng US-Duterte na isailalim ang buong bansa sa lantarang diktadurang paghahari. [/av_textblock] [/av_three_fifth] [av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] [gview file=”https://www.ndfp.org/sayt/wp-content/uploads/2017/11/20171121pi.pdf” height=”300px” width=”100%” save=”1″] [/av_textblock] [/av_one_fifth]]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts